การเพิ่ม WMS layer เข้าไปใน PrimaiGIS demo

Standard

จริงโดยหลักแล้วก็คล้ายกับการเพิ่ม layer ธรรมดาที่จะต้อง เพิ่มเข้าไปใน ZCO->rawdata ก่อนโดยเลือกชนิดเป็นแบบ Web Map Service (Raster)

และใส่ URL ที่เราจะใช้และ version

ยกตังอย่างเช่น

url =htpp://127.0.0.1/cgi-bin/hanoiwms?
version =1.1.1

และในช่อง incoming ให้เว้นว่างเอา้ไว้

แต่ในกรณีนี้นั้นไม่จำเป็นต้องเพิ่มในส่วนของ Symbol เพราะมันเป็นข้อมูลแบบ Raster

จากนั้นก็เพิ่มเข้าไปในส่วนของ ZCO Layer โดยอ้างอ้างถึง rawdata

ข้อสำคัญคือ

typename นั้นหมายถึง Layer name หรือ Layer Group Name ที่เราจะร้องขอข้อมูลจาก WMS server นั้นๆ

และเมื่อเพิ่มข้อมูแล้วไปตรวจดูในส่วนของ Edit จาก layer ที่เราเพิ่ง add อาจจะไม่เห็นภาพที่เราเพิ่งเพิ่มเข้าไป
เพราะมีอีักสองส่วนที่ำจำเป็นต้องเพิ่มเข้าไปคือ

ows_srs คือ ข้อมูล SRS Projection ที่เราจะใช้เช่น ESPG:4326

ows_format คือ ข้อมูล ImageType ที่เี่ราจะใช้ image/jpeg

โดยหากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่มีให้เพิ่มใน “Properties”โดย parameter ข้างบนทั้งสอง เป็นชนิด string

bbox คือ ข้อมูล Lat Long Bounding Box 105.2926 20.5698 106.8591 21.5
ข้อมูล bbox นั้นเป็นแบบ tokens

เท่านี้แล้วน่าจะทำให้ทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี แต่จริง ๆ แล้วในส่วนของ typename นั้นอาจเพิ่มการเลือก style เข้าไปได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ทาง howto นะครับ