ความยุ่งยาก ในของ new postgis-jdbc

Standard
ดันไปปรับครั้งใหญ่ ย้ายจาก 2006 -> 2008

ตัวนี้มาพร้อมกับ Postgresql8.2.504

ปัญหามาเกิดตรงที่ การจะสร้าง postgis-jdbc จะต้องทำการ recomplie

แล้ว script postgis-jdbcdedectver.sh

#!/bin/bash
#JDBC_VERSION_RPM=`rpm -ql postgresql-jdbc| grep ‘jdbc2.jar$’|awk -F ‘/’ ‘{print $5}’`
JDBC_VERSION_RPM=’postgresql-8.2.504.jar’
sed ‘s/postgresql.jar/’${JDBC_VERSION_RPM}’/g’ $MAKEFILE_DIR/jdbc/Makefile > $MAKEFILE_DIR/Makefile.new

cp -f $MAKEFILE_DIR/Makefile.new $MAKEFILE_DIR/Makefile
cp -r $MAKEFILE_DIR/Makefile $MAKEFILE_DIR/jdbc/Makefile

ต้องทำการแก้ไข นิดหน่อยให้เป็นดังข้างต้น อย่างแรกเลย คือ grep มันดันหา jdbc2.jar ไม่เจอสะงั้น เพราะไฟล์มันเปลี่ยนไปเป็น

postgresql-8.2.504.jar ใน /usr/share/java/ ก็เลยใช้แบบ fix ไปก่อน
Powered by ScribeFire.