แก้ไขค่า ip setting ของ vhcs2

Standard

วันนี้ต้องนอกเรื่องสะหน่อย เพราะมันหลง ๆ ลืม ๆ มาหลายรอบ เลยต้องจดบันทึกมันสะหน่อย

วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. ปิด vhcs2_daemon

/etc/init.d/vhcs2_daemon stop

2. แก้ไขค่า ต่าง ๆ ของ ip

/etc/network/interfaces

/etc/resolv.conf

/etc/vhcs2/vhcs2.conf

3. แก้ไขค่า่ต่าง ๆ ใน Database

mysql -u root -p

USE vhcs2;
UPDATE `server_ips` SET `ip_number` = '203.146.129.142' WHERE `ip_id` = 1;
UPDATE `domain` SET `domain_status` = 'change' WHERE `domain_status` = 'ok';
UPDATE `domain_aliasses` SET `alias_status` = 'change' WHERE `alias_status` = 'ok';
UPDATE `subdomain` SET `subdomain_status` = 'change' WHERE `subdomain_status` = 'ok';
UPDATE `mail_users` SET `status` = 'change' WHERE `status` = 'ok';
quit

4. สั่งให้เริ่มทำการ update อีกครั้ง

/var/www/vhcs2/engine/vhcs2-rqst-mngr

5. ทำการ สั่ง start vhcs2_daemon อีกครั้ง

/etc/init.d/vhcs2_daemon start

สำเร็จจนได้ครับ